Štvrtok, 7. júl, 2022 | Meniny má Oliver

Semafory preveruje kriminálka. Aký je aktuálny stav svetelnej signalizácie v Prešove?

Robí mesto Prešov v otázke dopravy dosť?

Cestná svetelná signalizácia v Prešove je v procese obnovy.Cestná svetelná signalizácia v Prešove je v procese obnovy. (Zdroj: Michal Ivan)

PREŠOV. Zlepšiť dopravu v Prešove má plánovaná koordinácia dopravy. Tomu má pomôcť nastavenie semaforov.

Hoci radnica avizuje rekonštrukciu cestnej svetelnej signalizácie, objavili sa však dôvodné podozrenia, ktoré v tomto smere dávajú mestu za vinu nedbanlivosť.

Na to, že by Prešov mohol zanedbať svoje povinnosti, a tak „prispieť“ k nehodovosti, sa pozrie už aj kriminálka.

Poslanci podali podnet

Podľa mestského poslanca Františka Oľhu (Šanca) mesto nekonalo vo veci dopravy celé roky a dôsledkom toho bola katastrofálna situácia, ktorá vyvrcholila v roku 2019.

SkryťVypnúť reklamu

Dodnes ju mesto musí riešiť, čo stojí nemalé prostriedky vynaložené na opravy.

„Mesto Prešov dlhodobo nepodnikalo v tomto smere žiadne kroky a výsledkom toho je to, čo tu máme. Nehody na miestach, kde nefungujú semafory, intervaly sú zle nastavené a potom dochádza k nezmyselným dopravným nehodám,“ konštatoval Oľha už v roku 2019.

Aj to podnietilo hlavného kontrolóra Alexandra Ernsta preveriť prácu a činnosť mesta v tejto oblasti. Kontrolné zistenia z roku 2019 potvrdili podozrenie poslancov, že „semafory medzi sebou nekomunikujú, chýbajú radiče, ktoré nie sú samozrejmosťou napriek tomu, že by ňou mali byť. Je logické, že zlý technický stav môže viesť a vedie k výpadkom svetelnej signalizácie a možno aj k nehodám, ktoré by sa stať nemuseli pri funkčnom systéme“.

SkryťVypnúť reklamu

Tento stav potvrdila aj správa kontrolóra, z ktorej vyplýva, že v období roka 2018 bolo až 36 % času prevádzky v poruchovom režime a nefunkčných bolo 78 kusov zariadení akustickej signalizácie pre nevidiacich.

Oľha vníma problematiku tak, že povinnosť zanedbala nielen firma, ktorá má na starosti osvetlenie, a teda aj semafory, ale najmä mesto, ktoré nekontrolovalo, či boli vykonané práce, za ktoré platilo v požadovanej kvalite a čase.

Poslanec Oľha, konštatuje, že sa vôbec nečuduje kolegom poslancom, ktorí požiadali políciu o preverenie týchto faktov. Za podaním na políciu stojí trojica poslancov – Martin Eštočák (nez.), Richard Drutarovský (Spolu ) a František Oľha (Šanca).

Ide o podozrenie na „prečin všeobecného ohrozenia podľa Trestného zákona, ktorého sa mala dopustiť spoločnosť O. S. V. O. comp., a. s. , (ktorá má v správe osvetlenie mesta Prešov od 1. septembra 2018) tým, že dlhodobo nerieši havarijnú situáciu cestnej svetelnej signalizácie najneskôr do marca 2019, čím zvýšila všeobecné nebezpečenstvo v cestnej premávke na území mesta Prešov“.

SkryťVypnúť reklamu

Polícia potvrdila nehodové úseky

Zisťovali sme, aká je teda miera nehodovosti v Prešove a na ktorých úsekoch.

V roku 2019 sa od januára do decembra stalo na prešovských cestách celkovo 42 dopravných nehôd, ktoré boli zavinené chybou vodiča. Došlo k nim najmä na križovatkách Levočská – Obrancov mieru či Levočská – Sabinovská.

Jedným z najviac problematických je nehodový úsek v križovatke ulíc Levočská – Obrancov mieru. V priebehu posledného polroka (október 2019 – marec 2020) sa tu stalo 9 dopravných nehôd.

Ako informovala správa z polície, „najčastejšími príčinami dopravných nehôd sú porušovanie povinností vodiča či nesprávna jazda cez križovatku. Ide o najviac nehodové úseky v rámci mesta“.

Podľa dostupne zverejnených informácií na webovej stránke mesta dochádza na týchto miestach k vypínaniu semaforov, dôvodom má byť ich nastavovanie a koordinovanie spojené s údržbou.

Pravidelne na týchto nehodových úsekoch riadi dopravu polícia, neraz je to však len a len na pozornosti vodičov.

Mesto: Robíme, čo môžeme

Mesto sa na margo podozrení bráni tým, že robí, čo je v jeho silách.

„Spoločnosť O.S.V.O. comp, a. s., vykonáva pravidelné revízie svetelných križovatiek v meste Prešov, pričom radnici predložili aj komplexnú správu o stave svetelnej signalizácie. V súčasnosti v meste Prešov nemáme žiadnu svetelnú križovatku v havarijnom stave. Máme za to, že spoločnosť O.S.V.O. comp, a. s., vykonáva svoju prácu zodpovedne, v rozsahu zodpovedajúcom výške finančných prostriedkov schválených v mestskom zastupiteľstve,“ reagoval na podaný podnet na políciu hovorca mesta Vladimír Tomek.

Firma o aktuálnom stave

Aký je reálny stav v otázke opravy cestnej svetelnej signalizácie?

V podanom trestnom oznámení zo strany poslancov mestského zastupiteľstva sa spomínalo konkrétne meno firmy O.S.V.O. comp.

Firma sa vyjadrila v komplexnom pohľade na danú problematiku.

Žiadali o vyjadrenie k viacerým okruhom

„Naša spoločnosť ako subdodávateľ spoločnosti MP kanál service, s. r. o., prevzala v auguste 2018 údržbu zariadení cestnej dopravnej signalizácie v meste Prešov. Na základe zistení o skutkovom stave samotných zariadení, ktoré sme zistili pri prebraní zariadení, sme v danej veci postupovali tak, aby nedošlo k ohrozeniu zdravia a majetku občanov a v prvom rade sme vec komunikovali s vlastníkom zariadení – mestom Prešov,“ uviedol výkonný riaditeľ spoločnosti O.S.V.O. comp Peter Bindas.

„Jednotlivé zariadenia cestnej dopravnej signalizácie nám neboli odovzdané tak, aby sme mohli kontinuálne pokračovať vo vykonávaní údržby cestnej svetelnej signalizácie (ďalej len „CSS“) . Na základe vyššie uvedeného sme sa listom pod značkou 05/12/18MK zo dňa 06. 12. 2018 obrátili na mesto Prešov so žiadosťou o stanovisko k cestnej dopravnej signalizácii. Požiadali sme kompetentných, aby nám odpovedali na 5 okruhov problémov, a to: 1. chýbajúca dokumentácia k SSZ, 2. chýbajúce správy o vykonaní revízií odberných miest k SSZ podľa Vyhlášky 508/2009 Z.z. príloha č.8, 3. chýbajúce správy o vykonaní pravidelných servisných prehliadok SSZ v zmysle STN EN 50556 tab. 2, 4. zmena technológie na križovatke Duklianska/Vajan-ského, 5. výmena radiča na križovatke arm. generála Svobodu/L.Novomeského – koordinácia,“ vymenoval riaditeľ.

To, aký je stav svetelnej signalizácie, spracovali do správy.

„Naša spoločnosť poukázala na zásadné a hrubé porušovanie plnenia povinností zo strany predchádzajúcich spoločností k vykonávaniu údržby svetelného signalizačného zariadenia, ako aj správcu svetelného signalizačného zariadenia v „Informatívnej správe o stave cestnej dopravnej signalizácie v meste Prešov za obdobie od 01. 09. 2018 do 31. 12. 2018,“ uviedol Bindas.

Zhodnotili stav komponentov

„Na základe komunikácie s mestom Prešov sme objednali v 11 – 12/2018 pravidelné ročné servisné prehliadky u organizácií, ktoré sú na túto činnosť oprávnené konkrétnym výrobcom cestnej dopravnej signalizácie SWARCO, CROSS, SIEMENS. Išlo o celkovú kontrolu zariadení na elektrickú a dopravnú bezpečnosť a na kontrolu funkcionality zariadení, pretože chýbala nielen úplná dokumentácia, ale aj vizuálnou obhliadkou bolo zrejmé, že mnohé návestidlá, tlačítka, signalizačné zariadenia pre nevidiacich, ale aj indukčné slučky, kamery a ďalšie komponenty vykazovali stav nefunkčnosti, výraznej opotrebovanosti alebo boli po dobe životnosti.
Na základe zosumarizovania nedostatkov z jednotlivých protokolov o PTP došlo ku konštatovaniu, že v systéme CDS mesta Prešov je k 31. 12. 2018 dohromady 170 ks nefunkčných komponentov cestnej dopravnej signalizácie, že v havarijnom alebo nevyhovujúcom stave je 39 OM CDS a z celkového počtu 33 ks radičov je len 15 ks vo vyhovujúcom stave,“ konkretizoval Bindas.

To ich podnietilo o žiadosť pre poskytnutie financií.

Závažné nedostatky odstránili

„Z uvedených dôvodov sme mesto Prešov žiadali o vyčlenenie finančných prostriedkov na odstránenie nedostatkov po vykonaných servisných prehliadkach, pretože by to bolo v rozpore s dobrými mravmi, ak by mesto Prešov žiadalo, aby sme uvedené nedostatky „odstraňovali v zmysle zmluvy z paušálu za údržbu zariadenia /deň“. Mesto Prešov akceptovalo naše dôvody a následne na uvedené odstránenie nedostatkov, zistených pri servisných prehliadkach v roku 2018, zrealizovalo v závere roka 2019 verejné obstarávanie,“ konkretizoval Bindas.

„Naša spoločnosť urobila všetko preto, aby v priebehu roka 2019 boli závažné nedostatky na zariadeniach CDS odstránené. Zároveň v roku 2019 zabezpečila vykonanie pravidelných ročných technických prehliadok zariadení cestnej dopravnej signalizácie s cieľom zabezpečenia dopravnej a elektrickej bezpečnosti.
Všetky revízne správy a protokoly o prehliadkach za rok 2019 boli postúpené prostredníctvom nášho zmluvného partnera mestu Prešov. Ku dnešnému dňu sú všetky cestnou dopravnou signalizáciou riadené križovatky v meste Prešov bezpečné, napriek tomu, že niektoré z nich sú po dobe životnosti a vyžadujú investičný zásah vo forme modernizácie,“ dodal Peter Bindas, výkonný riaditeľ firmy.

V týchto týždňoch opravujú

„Vybrané svetelné križovatky v meste Prešov modernizujeme aj v tomto období, pričom po ukončení modernizácie bude jedným z benefitov aj zlepšenie plynulosti dopravy na frekventovanej Levočskej ulici,“ uviedol hovorca mesta Vladimír Tomek.

Aktuálne má radnica podpísanú zmluvu na modernizáciu cestnej dopravnej signalizácie. Tá by mala byť vybudovaná na križovatkách na Levočskej ulici. Ide o investíciu celkovo za 177-tisíc eur s DPH. Radnica sľubuje, že bude vylepšenie dopravy.

„Pribudne nový kompletne svetelne riadený priechod pre chodcov, ktorý bude v koordinácii s priľahlými križovatkami a poskytne chodcom tú najvyššiu možnú bezpečnosť pri prechádzaní cez silno frekventovanú Levočskú ulicu,“ konštatoval hovorca mesta.

Práve táto ulica patrí z hľadiska nehodovosti k veľmi komplikovaným. Svetelnú signalizáciu tu majú riadiť tlačidlá pre chodcov a chcú ich mať skoordinované s priľahlými svetelnými signalizáciami.

Kriminálka už preveruje

Podaný podnet na zanedbanie povinnosti radnice je aktuálne na stole odboru kriminálnej polície.

„Podnet bol vrátený na odbor kriminálnej polície v Prešove, ktorý má vecne v zmysle citovaného paragrafu vo veci konať,“ potvrdil slová Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Prešove mestský poslanec.

Poslanec František Oľha si však za svojím podozrením stojí a podľa neho je nutné, aby sa „táto nečinnosť kompetentných konečne poriadne vyriešila a nedoplácali na ňu všetci Prešovčania“.

Najčítanejšie na My Šariš

     Inzercia - Tlačové správy

     1. Náklady na bývanie môžu potrápiť váš rodinný rozpočet. Čo s tým?
     2. Našou prioritou je otvorená komunikácia so študentmi
     3. 30 rokov kvality spojenej so svetovými značkami automobilov
     4. Život na hradoch nebol romantickou rozprávkou
     5. 5 dôvodov, vďaka ktorým je v roku 2022 cestovanie vlakom smart
     6. Sky Park je inteligentný vďaka technológiám Siemens
     7. Akú trasu si vybrať do Chorvátska a koľko vás bude stáť
     8. Prázdniny znamenajú oddych, ale aj riziká. Ako sa im vyhnúť?
     1. Ako poistiť auto rýchlo a za tú najlepšiu cenu?
     2. Hotel Satelit sa mení na bytový komplex Camelia Residence
     3. Život na hradoch nebol romantickou rozprávkou
     4. Našou prioritou je otvorená komunikácia so študentmi
     5. Na Orave pribudne nová predajňa Kauflandu – v Tvrdošíne
     6. Sky Park je inteligentný vďaka technológiám Siemens
     7. Náklady na bývanie môžu potrápiť váš rodinný rozpočet. Čo s tým?
     8. 5 dôvodov, vďaka ktorým je v roku 2022 cestovanie vlakom smart
     1. Vodiči, pozor na drahé tankovanie v zahraničí! 16 642
     2. Mladá nádej Slovenska. Pracoval aj pre americkú armádu 14 393
     3. Kam na samozbery marhúľ, broskýň, levandule alebo malín 9 975
     4. Foodblogerka Nikoleta Kováčová: Prečo nechcem deti 8 271
     5. Akú trasu si vybrať do Chorvátska a koľko vás bude stáť 5 771
     6. Je pre vás oddych synonymom spoznávania? Vycestujte za zážitkami 5 700
     7. Vychádza nový časopis pre šikovné ruky a útulný domov 4 366
     8. Vypnite si reklamu na SME.sk a odomknite všetky články 3 322

     Blogy SME

     1. Juraj Ondruška: Poznáme riešenie kritickej dopravy vo Vajnoroch!
     2. Ján Galan: Politickí tupci vs. výrobné fabriky
     3. Imunoblog: Poranenia, nehody a úrazy u detí - možné komplikácie a riešenia.
     4. Ján Slosiarik: Prvá príčina úpadku nášho školstva
     5. Jan Pražák: Když padla facka
     6. Ivan Mlynár: POKAZME SI PRÍBEH PRAVDOU
     7. Tomáš Jacko: Učitelia k miešačke a učiteľky na chodník
     8. Milan Removčík: Cez Martinské hole do Strečna.
     1. Ján Šeďo: Mám 46 rokov, 4 deti a veľa skúseností - bránil sa dnes E. Heger u B. Závodského.(Oprava mena). 24 292
     2. Martina Hilbertová: Utečenci spali na lehátkach a platili za nich ako v luxusnom hoteli. 10 360
     3. Vanda Tuchyňová: Svedectvo bývalého krajského predsedu OĽANO v Žiline 7 006
     4. Post Bellum SK: Návrat mohol byť ťažší ako útek 4 925
     5. Marián Kozák: Stretnutie s mojimi spolužiakmi z vysokej školy v Nitre po 16 rokoch 4 575
     6. Juraj Kumičák: Ako Rusi veľkú vojnu vyhrali... (časť IVb) 3 884
     7. Martin Greguš: Práca za 216 eur s DPH/hod? Pozrite si závery z kontrol v mestských podnikoch. Metropolitný inštitút - za dva roky na bežné výdavky o milión EUR viac 3 454
     8. Juraj Kumičák: Ako Rusi veľkú vojnu vyhrali... (časť IVa) 3 420
     1. Monika Nagyova: Úprimné pozdravy z Bratislavy: Žijeme si tu ako v rozprávke
     2. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 42. - Arktída - Príbeh havárie vzducholode Italia podľa priameho účastníka Běhounka
     3. Lívia Hlavačková: Týždenne zjete jednu kreditku v podobe mikroplastov
     4. Jiří Ščobák: Ruské straty budú o 20 000 mŕtvych vyššie, než uvádza Ukrajina (analýza situácie na bojisku)
     5. Jiří Ščobák: Bude Ukrajina po vojne prosperovať? A my s ňou?
     6. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 41. - Arktída - Roald Amundsen, Umberto Nobile a Expedícia Norge - 1926
     7. Monika Nagyova: Nebyť matkou je úžasné
     8. Jiří Ščobák: Skepsia okolo kryptomien: Ktoré kryptomeny naozaj nie sú pre začiatočníkov?
     SkryťVypnúť reklamu
     SkryťVypnúť reklamu

     Hlavné správy z MY Šariš

     Dvadsaťstranový časopis pre všetkých milovníkov krížoviek, logických hier a lúštenia nájdete vložený v regionálnych novinách MY v týždni od 4. júla.


     4. júl
     Futbalisti FC Tatran Prešov sa stali víťazmi III. ligy východ.

     V prípravnom zápase sa predstavili nové aj staronové mená.


     27. jún
     Futbalisti FK Ličartovce.

     Niekdajší finalista Slovenského pohára postúpil do 7. ligy.


     Ján Miroľa 27. jún

     Ochorenie čriev je závislé od životosprávy i potrebných pomôcok.


     27. jún

     Najčítanejšie články MyRegiony.sk

     Blogy SME

     1. Juraj Ondruška: Poznáme riešenie kritickej dopravy vo Vajnoroch!
     2. Ján Galan: Politickí tupci vs. výrobné fabriky
     3. Imunoblog: Poranenia, nehody a úrazy u detí - možné komplikácie a riešenia.
     4. Ján Slosiarik: Prvá príčina úpadku nášho školstva
     5. Jan Pražák: Když padla facka
     6. Ivan Mlynár: POKAZME SI PRÍBEH PRAVDOU
     7. Tomáš Jacko: Učitelia k miešačke a učiteľky na chodník
     8. Milan Removčík: Cez Martinské hole do Strečna.
     1. Ján Šeďo: Mám 46 rokov, 4 deti a veľa skúseností - bránil sa dnes E. Heger u B. Závodského.(Oprava mena). 24 292
     2. Martina Hilbertová: Utečenci spali na lehátkach a platili za nich ako v luxusnom hoteli. 10 360
     3. Vanda Tuchyňová: Svedectvo bývalého krajského predsedu OĽANO v Žiline 7 006
     4. Post Bellum SK: Návrat mohol byť ťažší ako útek 4 925
     5. Marián Kozák: Stretnutie s mojimi spolužiakmi z vysokej školy v Nitre po 16 rokoch 4 575
     6. Juraj Kumičák: Ako Rusi veľkú vojnu vyhrali... (časť IVb) 3 884
     7. Martin Greguš: Práca za 216 eur s DPH/hod? Pozrite si závery z kontrol v mestských podnikoch. Metropolitný inštitút - za dva roky na bežné výdavky o milión EUR viac 3 454
     8. Juraj Kumičák: Ako Rusi veľkú vojnu vyhrali... (časť IVa) 3 420
     1. Monika Nagyova: Úprimné pozdravy z Bratislavy: Žijeme si tu ako v rozprávke
     2. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 42. - Arktída - Príbeh havárie vzducholode Italia podľa priameho účastníka Běhounka
     3. Lívia Hlavačková: Týždenne zjete jednu kreditku v podobe mikroplastov
     4. Jiří Ščobák: Ruské straty budú o 20 000 mŕtvych vyššie, než uvádza Ukrajina (analýza situácie na bojisku)
     5. Jiří Ščobák: Bude Ukrajina po vojne prosperovať? A my s ňou?
     6. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 41. - Arktída - Roald Amundsen, Umberto Nobile a Expedícia Norge - 1926
     7. Monika Nagyova: Nebyť matkou je úžasné
     8. Jiří Ščobák: Skepsia okolo kryptomien: Ktoré kryptomeny naozaj nie sú pre začiatočníkov?

     Už ste čítali?

     SkryťZatvoriť reklamu